Verslag van de algemene ledenvergadering

Afgelopen vrijdagavond werd de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van MFC It Fliet. Een kleine 30 leden waren present, waaronder ereleden Kobus Jorna en Wiebe Bergsma.

Onder het mom “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” werd het verslag van de secretaris en jeugdsecretaris door middel van foto’s gepresenteerd door voorzitter Jetze Spijksma. Op sportief gebied was 2022-2023 een succesvol seizoen met een aantal kampioenen bij de jeugd en een stijging van het ledenaantal.

Het financiële verslag werd gepresenteerd door penningmeester Geert Sprik. Ook financieel gezien was het een uitstekend jaar want onder de streep kon er een mooi plusje worden genoteerd. Ook het beleidsplan voor de komende jaren werd besproken en vastgesteld. Dit overkoepelende beleidsplan geeft een beschrijving per commissie/onderdeel welke koers we als vereniging willen gaan varen.

Een bijzonder moment was het afscheid van voorzitter Jetze Spijksma. Na 5 jaar als bestuurslid waarvan vier jaar als voorzitter, heeft Jetze te kennen gegeven wegens verhuizing niet verder te gaan als voorzitter. Jetze: bedankt voor alles!

Goed nieuws was er gelukkig ook vanuit het bestuur: secretaris Matteke Feenstra gaf aan nog wel drie jaar door te willen als secretaris. Dit werd met applaus ontvangen door de leden en we zijn blij dat Matteke behouden blijft voor het bestuur.

Naast Matteke en Geert bestaat het bestuur vanaf nu uit de leden Thys Bruinsma en Melis Bergsma. Er wordt naarstig gezocht naar een voorzitter en verdere versterking van het bestuur. Wordt zeker vervolgd…