Berichtgeving SV Mulier over gezondheidsrisico’s kunstgras

Afgelopen zondag is er in het NOS-journaal een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Naar aanleiding hiervan is er de nodige onrust ontstaan bij bestuurders, spelers, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen bij SV Mulier.

Wij kunnen meedelen dat wij per saldo blijven staan achter de koers die door het Ministerie, het RIVM en de KNVB is uitgezet. Hun onderzoek loopt nog en de uitkomsten daarvan worden nog in december verwacht.

Het onderzoek waarover de NOS afgelopen zondag berichtte lijkt, net als de uitzending destijds van Zembla, zeer alarmerend. Maar we willen ons baseren op feiten die uit het onderzoek van het RIVM zullen komen en  we willen geen paniekreacties veroorzaken op basis van deelonderzoeken van allerlei partijen, afgezet tegen normen die wij niet kennen.

Vooralsnog is er dus geen sprake van een stillegging van onze activiteiten op het kunstgrasveld. Nogmaals: in gevallen waarin ouders besluiten hun kind(eren) thuis te houden van trainingen zullen wij dat uiteraard respecteren.

Hieronder kunt u een bericht leven van de Vereniging Sport en Gemeenten dat gemeente Súdwest Fryslân ons heeft toegestuurd

Het bestuur van SV Mulier


Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/.

Geen wijziging van standpunt RIVM

Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM.

Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.

Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.

Informatie

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op onze eigen website (www.sportengemeenten.nl) staat de meest recente informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 070 37 38 055, of voor dringende aangelegenheden met 06 42 43 32 12 (André de Jeu).

Met vriendelijke groet,

André de Jeu

Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

 

30 november 2016 svmulier Bestuur No Comments