Algemene Ledenvergadering op 13 november!

Beste voetbalvriend/vriendin,

Op maandag 13 november 2017 bestaat SV Mulier precies 50 jaar. Het bestuur van SV Mulier heeft ervoor gekozen om op deze historische dag de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden.
Hier wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen qua prestatie, maar ook wordt het financiële jaarverslag van het seizoen 2016-2017 en de begroting voor 2017-2018 gepresenteerd.
Ook wil het bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijke reglement voorleggen aan de leden. De gewijzigde statuten zijn hier te bekijken en het huishoudelijke reglement hier.

Tot slot wordt er beslist over het al dan niet voortzetten van de stichting MFC It Fliet.

De vergadering start om 20:00 uur. Wij hopen op veel aanwezigen tijdens deze belangrijke vergadering. Indien je vooraf de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag wilt ontvangen, dan kun je dit aanvragen via info@svmulier.nl

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 13 november 2017

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 10 november 2016. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de kantine. Leden die eerder de notulen willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris, via de intekenlijst op het infobord in de kantine of door een mail te sturen naar info@svmulier.nl. 
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn: Albert van der Meer en Sandra Wagenaar-van Hoek. Daarnaast stelt het bestuur voor om Thys Bruinsma te benoemen als algemeen lid. Eventuele kandidaten worden verzocht hun kandidatuur voorafgaand kenbaar te maken via info@svmulier.nl.
 5. Jaarverslag secretaris en jeugdsecretaris seizoen 2016-2017
 6. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2016-2017
 7. Begroting 2017- 2018
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissielid
 10. Vaststelling van de volgende stukken
 11. 11.1 Statuten SV Mulier11.2 Huishoudelijk reglement SV Mulier

  11.3 Beleidsplan 2017-2021

 12. Besluit tot eventuele voortzetting Stichting MFC It Fliet
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Na afloop van de vergadering kunnen we met z’n allen nog even proosten op ons heuglijke jubileum. Op exact deze datum bestaat SV Mulier 50 jaar!

Het bestuur van SV Mulier

31 oktober 2017 svmulier Bestuur No Comments