Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 8 november

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 november. Hierin wordt besproken wat er vorig seizoen allemaal gebeurt is op voetbalgebied, maar ook wordt natuurlijk de financiële situatie van de vereniging toegelicht.

Een niet te missen event dus voor iedereen die SV Mulier een warm hart toedraagt!

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 november 2019 om 20:00 uur

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen ALV 16 november 2018. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de kantine. Leden die eerder de notulen willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Albert van der Meer en Doeke Schippers. Het bestuur stelt voor om Melis Bergsma als algemeen lid tot het bestuur te laten toetreden. Eventuele kandidaten voor bestuurslid kunnen zich wenden tot info@svmulier.nl.

5. Jaarverslag secretaris en jeugdsecretaris seizoen 2018-2019

6. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019

7. Begroting 2019- 2020

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissie

10. Rondvraag

11. Sluiting