Algemene ledenvergadering vrijdag 16 november 20:00!

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van SV Mulier

Vrijdag 16 november 2018 om 20:00 uur in de kantine van MFC It Fliet.

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 13 november 2017 en extra ALV 7 december 2017. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de kantine. Leden die eerder de notulen willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing: afgetreden Ivo Haitsma (niet herkiesbaar). Het bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid te benoemen: Jetze Spijksma. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich voorafgaand aan de vergadering aanmelden via info@svmulier.nl.
 5. Commissie van Beroep: aftredend en niet herkiesbaar: Johan Cnossen, Jacobus Jorna en Jelle Brandsma. Eventuele nieuwe leden kunnen zich wenden tot info@svmulier.nl.
 6. Jaarverslag secretaris en jeugdsecretaris seizoen 2017-2018
 7. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018
 8. Begroting 2018- 2019
 9. Verslag kascommissie
 10. Verkiezing kascommissielid
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het bestuur van SV Mulier

De stukken voor de vergadering kunnen worden aangevraagd bij de secretaris van SV Mulier, Sandra Wagenaar of door een mail te sturen naar info@svmulier.nl.

KOMT ALLEN!!

12 november 2018 svmulier Bestuur No Comments